Tko smo mi

Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju (HDMB) osnovano je 1953. godine kao dobrovoljno i neprofitno strukovno udruženje medicinskih biokemičara. Do 1988. godine HDMB je bilo dio Hrvatskog farmaceutskog društva, a nakon toga postalo je samostalno udruženje. 2012. godine društvo mijenja naziv u Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) u skladu s aktualnim kretanjima u struci i preporukama europskih i svjetskih strukovnih udruženja. Danas naše članstvo obuhvaća preko 600 članova koje čine diplomirani inženjeri/magistri medicinske biokemije, specijalisti, magistri ili doktori znanosti, docenti i profesori uključeni u zdravstveni sustav, istraživanje, obrazovanje ili trgovinu.

HDMBLM je punopravni član Međunarodnog udruženja za kliničku kemiju (IFCC) od 1972. godine kao članica Jugoslavenskog društva medicinskih biokemičara, a od 1992. godine kao samostalno društvo. 1993. godine HDMBLM je postalo član Foruma europskih društava kliničke kemije (FESCC), danas Europskog udruženja za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu (EFLM).

HDMBLM izdaje znanstveni časopis Biochemia Medica (www.biochemia-medica.com). Časopis izlazi na engleskom jeziku tri puta godišnje i indeksiran je u renomiranim citatnim bazama poput Current Contents (CC), Medline, PubMedCentral (PMC), Science Citation Index Expanded™ (SCIE, Thomson Reuters), JournalCitation Reports/Science Edition (JCR, Thomson Reuters), EMBASE/Excerpta Medica, Scopus, CAS (Chemical Abstracts Service), EBSCO/Academic Search Complete, DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Jedna od bitnih zadaća koju HDMBLM redovito provodi od 1970. godine je vanjska procjena kvalitete rada svih medicinsko biokemijskih laboratorija u Republici Hrvatskoj. Programi vanjske procjene se osuvremenjuju i kontinuirano proširuju prema potrebama struke a u skladu s europskim organizacijama za procjenu kvalitete rada (EQAL). Rezultati procjene temelj su ocjene medicinskih laboratorija koje provodi Hrvatska komora medicinskih biokemičara.

HDMBLM organizira mjesečne susrete svojih članova, godišnje simpozije te svake tri godine nacionalni kongres s međunarodnim sudjelovanjem.

Sve obavijesti članovima su na raspolaganju na web stranicama HDMBLM (www.hdmblm.hr) ili putem elektronskog glasila (newsletter).

 

Medicinsko biokemijska djelatnost

Medicinsko biokemijska djelatnost regulirana je Zakonom o zdravstvenom osiguranju (NN 117/03), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) te Zakonom o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (NN 121/03). Zdravstveni sustav prepoznaje medicinskog biokemičara kao jednog od četiri akademski obrazovanih stručnjaka u zdravstvu (doktor medicine, doktor stomatologije, magistar farmacije, magistar medicinske biokemije/diplomiran inženjer medicinske biokemije).

Istim zakonom reguliran je i laboratorijski djelatnik. Prvu licencu za rad medicinskog biokemičara u zdravstvu izdaje Hrvatska komora medicinskih biokemičara (HKMB) nakon obvezatnog jednogodišnjeg staža u medicinsko-biokemijskom laboratoriju i položenog stručnog ispita pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Plan i program jednogodišnjeg staža priprema Farmaceutsko-biokemijski fakultet i HDMBLM, a reguliran je Pravilnikom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Hrvatska komora medicinskih biokemičara (HKMB) nastala je 1995. godine kao obvezna strukovna udruga medicinskih biokemičara djelatnih u sustavu zdravstva temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 75/93). Osnivači Hrvatske komore medicinskih biokemičara prema tom zakonu su Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara. Tim zakonom uvedena je tzv. dozvola za rad ili licenca u trajanju od šest godina. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske ovlastilo je HKMB za izdavanje dozvole za rad medicinskim biokemičarima u zdravstvenim ustanovama.

U skladu s tim ustrojen je program trajnog stručnog usavršavanja medicinskih biokemičara. U svrhu trajnog usavršavanja HKMB priznaje bodove ostvarene različitim programima usavršavanja, koje organizira Farmaceutsko-biokemijski fakultet (znanstveni stupnjevi), Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara (simpoziji i kongresi), Hrvatska komora medicinskih biokemičara (tečajevi) te druge znanstvene institucije, kao i publiciranje znanstvenih rezultata. Dozvola se produžuje svakih šest godina na temelju broja ostvarenih bodova, kao kriterija trajnog usavršavanja određenog Pravilnikom HKMB.

 

Akreditacija medicinsko biokemijskih laboratorija

HDMB je zajedno s HKMB radilo na prihvaćanju međunarodne norme za kvalitetu medicinskih laboratorija ISO 15189:2003, koja je kao osnovna norma za akreditaciju medicinskih laboratorija prihvaćena u europskim zemljama. Hrvatski zavod za norme je 2006. normu prihvatilo kao hrvatsku normu za ocjenjivanje kvalitete u medicinskim laboratorijima s oznakom HRN EN ISO 15189:2006 Medicinski laboratorij - Posebni zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost medicinskih laboratorija, a koja je 2006. prevedena je na hrvatski jezik. U skladu s politikom EA (European co-operation for Accreditation) nacionalna akreditacijska tijela, članice EA, prihvatile su normu ISO 15189:2003 za praktičnu primjenu pri akreditaciji 2003. godine. Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) je u suradnji sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskom komorom medicinskih biokemičara i Hrvatskim društvom medicinskih biokemičara započela u 2006. godini aktivnosti na razvoju akreditacijske sheme za medicinske laboratorije prema zahtjevima norme HRN EN ISO 15189:2006, pa su već u 2007. godini akreditirani prvi medicinsko biokemijski laboratoriji u Hrvatskoj. U ocjenjivanju tijekom akreditacije kao stručni ocjenitelji sudjeluju posebno obrazovani medicinski biokemičari - specijalisti struke.

 

Obrazovanje medicinskih biokemičara

2005. godine Studij medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu postaje petogodišnji studij slijedeći reformu visokog obrazovanja u RH temeljem prihvaćene Bolonjske deklaracije. Nova koncepcija studija daje posebnu važnost multidisciplinarnom karakteru struke da bi se osigurali temelji za kvalitetnu primjenu recentnih znanstvenih spoznaja u kliničkom okruženju. Program je usklađen s preporukama koje su prihvaćene u većini zemalja Europe za rad u medicinsko-biokemijskim laboratorijima, a koji je obuhvaćen u dokumentu European Syllabus for the Training in Clinical Chemistry. Nastavnim programom Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta predviđen je petogodišnji ciklus obrazovanja, koji prema Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju završava titulom magistra medicinske biokemije. Razlika u odnosu na dosadašnje nastavne programe studija je to da su stručni predmeti uključeni u program već od prve nastavne godine, uz ponudu velikog broja izbornih predmeta. Predmeti su organizirani tako da se nudi 28% temeljnih, 12% biomedicinskih, 45% stručnih i 15% izbornih predmeta. Program se izvodi uz maksimalno povezivanje osnovnih i stručnih predmeta, a stručna se praksa provodi već od prve nastavne godine. Predmeti su ocijenjeni prema ECTS sustavu bodova i mogu se prenositi s jednog visokog učilišta na drugo. Predloženi nastavni plan se izvodi u suradnji s nastavnim bazama fakulteta u kliničkim laboratorijima kliničkih bolnica. Studij Medicinska biokemija se provodi kao integralni studij na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog studija stručnjak nosi naziv magistar medicinske biokemije, umjesto prijašnjeg naziva dipl. ing. medicinske biokemije.

Uvođenjem Bolonjskog procesa u visoko obrazovanje 2005. godine, promijenili su se i zahtjevi za stjecanje doktorskog akademskog stupnja. Te godine se na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu započelo s trogodišnjim programom doktorskog studija koji se sastoji od osnovnih, modularnih, metodoloških i izbornih predmeta. U pravilu je potrebno 5-6 godina kako bi se završio taj program te obranila disertacija, nakon čega kandidat stječe akademski stupanj doktora znanosti.

 

Specijalističko usavršavanje

Novi program specijalizacije u medicinskoj biokemiji i laboratorijskoj medicini reguliran je Pravilnikom o specijalizaciji u zdravstvu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (NN 73/08). Prema tom Pravilniku medicinski biokemičar može specijalizirati medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu ili analitičku toksikologiju. Samo magistri medicinske biokemije, koji su diplomirali na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu mogu nastaviti stručno usavršavanje specijalizacijom iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Magistri medicinske biokemije i magistri farmacije, koji su diplomirali na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu mogu nastaviti stručno usavršavanje specijalizacijom iz analitičke toksikologije.

Novi program specijalizacije u medicinskoj biokemiji i laboratorijskoj medicini traje 4 godine. Program se sastoji od stručnih predavanja tijekom jednogodišnjeg stručnog studija, koji uključuje istovremeno započinjanje četvero godišnjeg specijalističkog staža u medicinsko biokemijskim laboratorijima koji su akreditirani za izobrazbu studenata i specijalizanata od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u skladu s prijedlogom Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Hrvatskog društva medicinskih biokemičara. Po završetku specijalizacije, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine je stručnjak koji samostalno organizira sve analitičke postupke u medicinsko-biokemijskom laboratoriju i snosi punu odgovornost za svakog pojedinog suradnika koji sudjeluje u analitičkom radu. Također sudjeluje kao konzilijarni zdravstveni radnik u odabiru programa dijagnostičkih pretraga i objašnjenju očekivanih i tumačenju neočekivanih rezultata pretraga.

Novi program specijalizacije iz analitičke toksikologije traje 4 godine. Program se sastoji od stručnih predavanja tijekom jednogodišnjeg stručnog studija, koji uključuje istovremeno započinjanje četverogodišnjeg specijalističkog staža u analitičkim i medicinsko-biokemijskim laboratorijima koji su akreditirani za izobrazbu studenata i specijalizanata od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u skladu s prijedlogom Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Hrvatskog društva medicinskih biokemičara. Po završetku specijalizacije, specijalist analitičke toksikologije je stručnjak koji samostalno organizira sve analitičke postupke u laboratoriju za analitičku toksikologiju i farmakologiju i snosi punu odgovornost za svakog pojedinog suradnika koji sudjeluje u analitičkom radu. Također sudjeluje kao konzilijarni zdravstveni radnik u odabiru programa dijagnostičkih pretraga i objašnjenju očekivanih i tumačenju neočekivanih rezultata toksikološke analize i mišljenja.

 

Tradicija kliničke kemije u Hrvatskoj

Klinička kemija je zasebno profesionalno područje u Hrvatskoj od 1937. godine kad je profesor Ibrahim Ruždić osnovao prvi medicinsko-biokemijski laboratorij kao neovisnu jedinicu u Kliničkoj bolnici Merkur u Zagrebu.

Početak dodiplomske edukacije kliničkih kemičara označava 1946. godina kada je profesorica Marijana Fišer Herman u akademski curriculum studija farmacije uvela kolegij kliničke kemije.

1962. godine došlo je do reorganizacije Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja je rezultirala osnivanjem tri dodiplomska programa: farmacija, prehrana i medicinska biokemija, a fakultet je preimenovan u Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Od 1963. Studij traje 8 semestara.

1986. godine je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu došlo do potpuno nove organizacije sveučilišnih programa te je medicinska biokemija postala zasebni studij. Novi i znatno poboljšan program studija uključio je nove obvezatne predmete (molekularna i stanična biologija, imunokemija i imunologija, molekularna medicina, laboratorijska organizacija i upravljanje) i uveo izborne predmete. Novost takvog programa bilo je stjecanje praktičnih znanja aktivnim sudjelovanjem studenata u kliničkim laboratorijima kliničkih bolnica. 2002. godine Studij medicinske biokemije produžuje se za jedan semestar te traje 9 semestara. Završeni stručnjak Studija medicinske biokemije stječe naziv diplomiranog inženjera medicinske biokemije.

2005. godine Studij medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu postaje petogodišnji studij slijedeći reformu visokog obrazovanja u RH temeljem prihvaćene Bolonjske deklaracije. Program je usklađen s preporukama koje su prihvaćene u većini zemalja Europe i predviđa jedan petogodišnji ciklus obrazovanja koji završava titulom magistra medicinske biokemije.

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

  • +385 (0) 1 48 28 133
  • Boškovićeva 18
    Zagreb
    Hrvatska
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.